استاد آموزش زبان آلمانی دوره  مقدماتی
آموزش زبان آلمانی دوره مقدماتی German کلاس گروهی
teacher avatar پدرام مرادی
مدرس زبان آلمانی استاد با انگیزه
طول کلاس: 30 ساعت

معرفی کلاس

در این سطح متقاضی می تواند کلمات روزمره و جملات ابتدایی را که در رابطه با نیاز های عمومی و مشخصی می باشد را درک کرده و استفاده نماید . همچنین متقاضی قادر خواهد بود تا خود را معرفی نماید و در ارتباطات روزانه خود با دیگران سوالاتی را مطرح نماید

مشاهده بیشتر


برنامه زمانی کلاس

چهارشنبه 1 بهمن 05:30 - 07:30
شنبه 4 بهمن 05:30 - 07:30
دوشنبه 6 بهمن 05:30 - 07:30
چهارشنبه 8 بهمن 05:30 - 07:30
شنبه 11 بهمن 05:30 - 07:30
دوشنبه 13 بهمن 05:30 - 07:30
چهارشنبه 15 بهمن 05:30 - 07:30
شنبه 18 بهمن 05:30 - 07:30
دوشنبه 20 بهمن 05:30 - 07:30
چهارشنبه 22 بهمن 05:30 - 07:30
شنبه 25 بهمن 05:30 - 07:30
دوشنبه 27 بهمن 05:30 - 07:30
چهارشنبه 29 بهمن 05:30 - 07:30
شنبه 2 اسفند 05:30 - 07:30
دوشنبه 4 اسفند 05:30 - 07:30