استاد Freie Diskussion 3
Freie Diskussion 3 German کلاس گروهی
teacher avatar Hesam Rezaee
مدرس زبان آلمانی
طول کلاس: 12 ساعت

معرفی کلاس

دوره موردنظر بر مبنای کتاب Uni Sicher Wortschatz . جهت بهبود مکالمه زبان آموزان با سطح B2 با محوریت آزمون B2 طراحی شده است . در این دوره، در مورد 8 موضوع مهم در زندگی روز مره به گفتگو خواهیم نشست.

مشاهده بیشتر


برنامه زمانی کلاس

پنجشنبه 26 فروردین 14:00 - 15:30
پنجشنبه 2 اردیبهشت 14:00 - 15:30
پنجشنبه 9 اردیبهشت 14:00 - 15:30
پنجشنبه 16 اردیبهشت 14:00 - 15:30
پنجشنبه 23 اردیبهشت 14:00 - 15:30
پنجشنبه 30 اردیبهشت 14:00 - 15:30
پنجشنبه 6 خرداد 14:00 - 15:30
پنجشنبه 13 خرداد 14:00 - 15:30