استاد free discussion
free discussion English کلاس گروهی
teacher avatar Azadeh Saghafi
مدرس زبان انگلیسی
طول کلاس: 15 ساعت

معرفی کلاس

در این دوره 10 جلسه ای، مجموعا 10 موضوعِ به روز کاور خواهد شد. سوالات ، collocation ها و vocabulary مربوط به هر موضوع بررسی میشود. این دوره برای زبان آموزان intermediate قوی و high intermediate توصیه میشود.

مشاهده بیشتر


برنامه زمانی کلاس

یکشنبه 5 اردیبهشت 12:30 - 14:00
سه شنبه 7 اردیبهشت 12:30 - 14:00
سه شنبه 7 اردیبهشت 12:30 - 14:00
پنجشنبه 9 اردیبهشت 12:30 - 14:00
پنجشنبه 9 اردیبهشت 12:30 - 14:00
یکشنبه 12 اردیبهشت 12:30 - 14:00
یکشنبه 12 اردیبهشت 12:30 - 14:00
سه شنبه 14 اردیبهشت 12:30 - 14:00
پنجشنبه 16 اردیبهشت 13:00 - 14:30
یکشنبه 19 اردیبهشت 12:30 - 14:00