استاد inside reading and listening intro
inside reading and listening intro English کلاس خصوصی
teacher avatar ملک ناز اهورامزدا
مدرس زبان انگلیسی
طول کلاس: 10 ساعت

معرفی کلاس

در این کتاب inside listening and speaking تمرین خواهد شد که با تمرکز بر تلفظ و دو مهارت speaking و listening یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه است.

مشاهده بیشتر